You cannot see this page without javascript.

protopbar_04_dring_05.jpg

 

 
 
품명 : A4 2cm 3공 PVC INSER-VIEW D-RING FILE
규격 : 240 X 310 X 35
색상 : 백색
재질 : PVC
수납 가능 매수 : 190매
박스 수량 : 34개
비고 : 2공, 4공 가능
 
 
품명 : A4 3cm 3공 PVC INSER-VIEW D-RING FILE
규격 : 240 X 310 X 40
색상 : 백색
재질 : PVC
수납 가능 매수 : 240매
박스 수량 : 34개
비고 : 2공, 4공 가능
 
 
품명 : A4 5cm 3공 PVC INSER-VIEW D-RING FILE
규격 : 265 X 310 X 60
색상 : 백색
재질 : PVC
수납 가능 매수 : 360매
박스 수량 : 28개
비고 : 2공, 4공 가능
 
 
품명 : A4 7cm 3공 PVC INSER-VIEW D-RING FILE
규격 : 270 X 310 X 80
색상 : 백색
재질 : PVC
수납 가능 매수 : 480매
박스 수량 : 26개
비고 : 2공, 4공 가능
 
 
품명 : A4 9cm 3공 PVC INSER-VIEW D-RING FILE
규격 : 285 X 310 X 95
색상 : 백색
재질 : PVC
수납 가능 매수 : 600매
박스 수량 : 20개
비고 : 4공 가능 
 
품명 : A3 3cm 3공 PVC INSER-VIEW D-RING FILE
규격 : 455 X 310 X 40
색상 : 백색
재질 : PVC
수납 가능 매수 : 240매
박스 수량 : 20개
비고 : 2공, 4공 가능
 
 
품명 : A3 5cm 3공 PVC INSER-VIEW D-RING FILE
규격 : 475 X 310 X 60
색상 : 백색
재질 : PVC
수납 가능 매수 : 360매
박스 수량 : 17개
비고 : 2공, 4공 가능
 
 
품명 : A3 7cm 3공 PVC INSER-VIEW D-RING FILE
규격 : 475 X 310 X 80
색상 : 백색
재질 : PVC
수납 가능 매수 : 480매
박스 수량 : 15개
비고 : 2공, 4공 가능
 
 
품명 : A3 9cm 3공 PVC INSER-VIEW D-RING FILE
규격 : 485 X 310 X 90
색상 : 백색
재질 : PVC
수납 가능 매수 : 600매
박스 수량 : 12개


 
 
OUTSIDE POCKETS
표지의 전, 측, 후면에
BIG POCKET이 있어
원하는 내용을 연출하여
끼울 수 있습니다.
INSIDE POCKETS
화일 내부에 POCKET이 있어
간단한 관련 자료를
보관할 수 있습니다.